Defensum

Vad kan vi göra för dig?

Är en fordran på ett aktiebolag som gått i konkurs värdelös? Ofta är det inte så, även om många lever i den tron.

Vår lagstiftning ålägger styrelseledamöter, men även aktieägare och ledande befattningshavare, som har åsidosatt sina skyldigheter enligt aktie-
bolagslagen i samband med en konkurs, ett per-
sonligt betalningsansvar för aktiebolagets skulder.

Det kan exempelvis bli aktuellt om bolaget lämnat in sin årsredovisning till Bolagsverket senare än vad som är föreskrivet eller om förlusterna i bo-
laget blivit så stora att det egna kapitalet förbrukats till viss del.

Defensums jurister är specialiserade på att utreda om det finns grund för personligt betalningsansvar och när så är fallet vidta de åtgärder som krä-
vs för att fastställa det personliga betalningsansvaret och driva in våra uppdragsgivares fordringar.

Defensum når framgång i de flesta ärenden som drivs av våra jurister. Ta del av våra villkor för uppdragets utförande här.