Defensum

Vad händer sen?

När betalningsskyldigheten fastställts genom en förlikning, utslag om bet-
alningsföreläggande eller en dom ser Defensum till att pengarna drivs in. Om den betalningsansvarige inte kan betala bevakar Defensum kravet och kontrollerar den ansvariges ekonomiska situation löpande för att säker-
ställa möjligheten att få betalt samt ser till att fordran inte preskriberas.

Defensum kan också förmedla försälj-
ning av fordringar om leverantören inte önskar vänta på sina pengar, utan vill få betalt omgående.